Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Karjeros specialiste Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje - Irma Kunsevičienė

Kontaktai:
El. paštas: kunseviciene.irma@gmail.com
Tel. +370 61595869
Darbo vieta: 12 kab.(užsienio k. kab.)/1 kab. (IT kabinetas)
Darbo laikas: trečiadienis 9.00 val. – 14.00 val.

 Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

 Uždaviniai:

 • skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
 • plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
 • ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
 • skatinti mokinių gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
 • išugdyti mokinių gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

 Pagrindinės karjeros specialisto funkcijos:

 • Teikti įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas;
 • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais;
 • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai gimnazijos bendruomenei;
 • Supažindinti mokinius, mokytojus, tėvus su gimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindinti mokinius su informacija apie studijų galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis;
 • Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą.