Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija 2020-2022 m.m. dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas: Pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, taikant šiuolaikišką ugdymo metodiką.
Uždaviniai:

  1. 1.     Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, diegiant savivaldaus mokymosi principus pamokose.
  2. 2.     Sudaryti sąlygas aktyviam mokinių mokymuisi, kuriant interaktyvią ugdymosi aplinką.

      Rengiant mokyklos veiklos tobulinimo planą, išanalizuoti turimi duomenys ir priimtas sprendimas tobulinti pamokos kokybę, didesnį dėmesį skiriant mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui, savivaldaus mokymosi strategijų diegimui.
     Tuo tikslu nuo 2020 m. lapkričio 18 iki gruodžio 16 d. visi mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai dalyvauja ilgalaikėje 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo mokinių į(si)traukimo iki į(si)vertinimo“, kuri suteiks papildomų žinių ir gebėjimų mokytojams pamokose taikyti mokinių mokymosi motyvaciją skatinančias strategijas, mokinių veiklą aktyvinančius metodus.
     Taip pat numatyta veikla mokiniams – mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas organizuojant mokymų ciklą „Mokausi mokytis“.
     Siekiant pagilinti mokinių žinias ir pagerinti mokymosi rezultatus, numatytos konsultacijos pagal mokinių poreikius – mokymosi spragų turintiems bei gabiems mokiniams. Konsultuotis su mokytojais gali kiekvienas mokinys, kuriam kyla sunkumų. Kiekvieną savaitę vyksta 26 įvairių dalykų konsultacijos 5 – II g klasių ir 2 konsultacijos 3 – 4 klasių mokiniams pagal sudarytą tvarkaraštį. Mokiniai konsultuojami iš visų mokomųjų dalykų, išskyrus dorinį ugdymą, menus, technologijas bei kūno kultūrą.
     Vienas iš svarbių veiksnių, skatinančių mokinius aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą, palengvinančių mokymosi medžiagos suvokimą, yra įvairesnių ugdymosi aplinkų panaudojimas, pamokos organizavimas „už klasės ribų“. Atsižvelgiant į tai, mokykloje bus siekiama efektyviau panaudoti savivaldų mokymąsi skatinančius skaitmeninius įrankius ir priemones, ugdymo turinį perkelti į virtualią mokymosi aplinką, sausą teorinę medžiagą perteikti, organizuojant interaktyvius užsiėmimus, integruotas skirtingų dalykų pamokas.
     Projekto lėšomis bus atnaujinta skaitmeninė bazė: nupirkta bent 15 naujų kompiuterių, „Vyturio“ leidyklos elektroninių kūrinių licencijos mokiniams ir mokytojams. Įsigytos MozaBook programinės įrangos naudojimas sudarys sąlygas mokiniams pasinaudoti virtualiomis mokymosi platformomis – vadovėlių papildymas skaitmeninėmis priemonėmis, integruotos animacijos ir viktorinos, interaktyvūs 3D vaizdai, suasmenintos užduotys skatins mokymosi motyvaciją, stiprins savivaldaus mokymosi įgūdžius.
     Numatytas interaktyvių užsiėmimų (praktinės pamokos laboratorijose, dirbtuvėse) organizavimas bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis.
     Kadangi gimnazija turi 46 planšetinius kompiuterius, kurie bus išdalinti į mokomuosius kabinetus, siekiant užtikrinti sklandų darbą, įsigytos 6 USB krovimo stotelės.

 2021/2022 m.m. pabaigoje įgyvendinus  „Kokybės krepšelio“ projektą, laukiamas kokybinis pokytis:
1. Padidės metinis gimnazijos pažangumas nuo 98,72 % iki 99,4 %, o metinis vidurkis 3,5 % – nuo 7,62 iki 7,9 balo.
2. Pagerės NMPP, PUPP ir VBE mokinių  pasiekimai.
3. 4 % padaugės mokinių, besimokančių pagrindiniu lygiu – nuo 48% iki 52 %.
4. Matematikos NMPP patenkinamo lygio sumažės 4,5 % mokinių –  nuo 9,5 % iki 5%.
5. Pagrindiniu lygmeniu bus įvertinta  nuo 30,8% iki 38 %.
6. Mokinių mokymosi kokybė padidės 5 % – nuo 9,03 % iki 9,5 %.
7. Padidės mokinių, norinčių eiti į mokyklą, dalis nuo 13 % iki 17 %.
8. Teiginiui „Mokykloje skatinama sieti turimas žinias su naujomis“ visiškai pritars 60 % mokinių vietoj buvusių 54 %.