Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

Mini forumas atskleidė didžiulį Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos pedagogų įdirbį ir galimybes dalintis žiniomis

     Balandžio 7 dieną Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje pagal projekto „Kokybės krepšelis“ parengtą mokyklos veiklos tobulinimo planą buvo suorganizuotas mokytojų mini forumas „Skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas pamokose ir įtaka ugdymo(si) kokybei“. Mini forumo tikslas – dalintis patirtimi apie skaitmeninių mokymo priemonių, skatinančių mokinių aktyvumą bei motyvaciją, savivaldumo ir mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, panaudojimą pamokose.
     Renginio, kurį moderavo metodinės tarybos pirmininkė Ilma Bagdonienė, metu skaityta dešimt pranešimų. Mini forumo pradžioje situaciją apie skaitmeninio turinio panaudojimo galimybes ir plėtrą nušvietė gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė. Savo darbo patirtimi taip pat dalijosi lietuvių kalbos vyr. mokytoja Vilija Urbonaitė. Pedagogė kalbėjo apie mokinių naudojimąsi elektroninės bibliotekos VYTURYS ištekliais ir apie interaktyvių objektų (mentimeter, kahoot, padlet) naudą: būdą gauti greitą grįžtamąjį ryšį, stebėti platformoje registruojamus mokinių pasiekimus ir tapti šiek tiek artimesniam virtualiame pasaulyje gyvenančiam paaugliui. Antrojo pranešimo autorė tikybos mokytoja metodininkė Reda Tarasevičiūtė forumo dalyviams pristatė LEARNING APPS platformos galimybes. Pedagogė akcentavo, kad su šia programa galima ne tik kurti įtraukų skaitmeninį turinį nuotoliniam ugdymui, bet ir laimėti mokinių sutelktą dėmesį, savarankišką mokymąsi, išmokyti įsiminimo technikų, suteikti mokiniams galimybę gauti greitą grįžtamąjį ryšį. Matematikos vyr. mokytoja Dalia Kubilienė pateikė praktika pagrįstą pranešimą ,,Microsft Teams  mokomasis bloknotas“. Pranešimo metu buvo parodyta, kaip kalendoriuje sukurti susitikimą, komandą, kaip į komandą įkelti užduotį, užrakinti mokinių darbus, juos taisyti naudojant grafinę planšetę. Pradinių klasių vyr. mokytoja Edita Navickienė kalbėjo apie Eduten Playground programą, kurią apibūdino kaip šiuolaikišką matematinių gebėjimų ugdymą ir pažangos stebėseną. Mokytojos teigimu, aptariama programa padeda sukurti ir palaikyti mokymosi motyvaciją ir teigiamą grįžtamąjį ryšį. eTest sistemą ir jos galimybes pristatė chemijos mokytoja metodininkė Irena Tarasevičienė. Pranešimo metu buvo įvardintos sistemos galimybės ir privalumai, supažindinama, kaip naudotis eTest sistema. Specialioji pedagogė Daiva Pačiukonienė pateikė rekomendacijas pedagogams, kaip dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais, kurie turi įvairių mokymosi sunkumų.
     Antroji mini forumo dalis prasidėjo istorijos mokytojos metodininkės Laimos Bielevičienės Mozaweb ir Panoramas.lt programų pristatymu. Pedagogė pasidžiaugė, kad šios mokymosi aplinkos papildo vadovėlį, mokiniams yra patrauklios ir įdomios, mokiniai lengviau įsimena vaizdžiai pademonstruotą mokomąją medžiagą. Pradinių klasių vyr. mokytojos Jurgita Bagdžiūnienė ir Laimutė Maziukienė kalbėjo apie Scratch – kūrybinį programavimą įvairių dalykų pamokose. Mokytojos „Scratch“ apibūdino kaip programavimo kalbą, suteikiančią galimybes kurti interaktyvias istorijas, žaidimus ir animacijas bei dalintis kūriniais su kitais Scratch bendruomenės nariais, publikuojant juos internete. Scratch projektai yra kuriami naudojant objektus, vadinamus animaciniais veikėjais. Geografijos mokytojas Gediminas Kanapickas apžvelgė ir pademonstravo svetainėje ,,Ugdymo sodas“ esančias skaitmenines mokymo priemones ir jų panaudojimą ugdymo procese. Interaktyvios priemonės atitinka Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programą, mokytojams ir mokiniams suteikia galimybę naudotis specialiai šiai priemonei sukurtais vaizdiniais šaltiniais ir parengta dalykine informacija. Paskutinį pranešimą skaitė anglų kalbos vyr. mokytoja Rita Babarskaitė ir pristatė tris mokymo(si) platformas: ,,Readtheory" (skaitymo teorija), ,,Liveworksheets" (interaktyvios pratybos) ir ,,Quizlet" (kortelių programa). Visos šios programos ne tik pagyvina, bet ir palengvina užsienio kalbos mokymąsi, formuoja inovatyvų požiūrį į mokymosi galimybes.
     Forume dalyvavusieji 38 pedagogai nebuvo tik pasyvūs klausytojai, jie aktyviai dalyvavo diskusijose, dalinosi savo patirtimi, plačiomis dalykų integracijos galimybėmis, pasidžiaugė mokinių demonstruojamu susidomėjimu įvairiomis mokymosi platformomis. Mini forumo tikslas buvo pasiektas – kolegos pasidžiaugė vieni kitų sėkme, derino tarpusavyje galimybę domėtis ir pasimokyti dar giliau. 
     Apibendrindamos 4 valandas trukusį mini forumą, tiek gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė, tiek direktorės pavaduotoja ugdymui Kazimiera Gegužienė teigė, kad renginys kokybiškas, lektoriai atsakingai ir profesionaliai parengę pranešimus, o svarbiausia – akivaizdi patirtis, kuria galima dalintis ir su platesne auditorija. Klausantis atsiskleidė dar daugiau pamokų integracijos galimybių, kurios padėtų lengviau ir giliau išmokti mokomąją medžiagą ir sumažinti mokinių namų darbų krūvį.
     Šis mini forumas yra pradžia dar didesnei ugdymo įvairovės ir galimybių plėtrai. Supratome, kad vieni kitiems tikrai galime daug duoti. Mokytojų metodinė taryba inicijuos daugiau panašaus pobūdžio renginių: kas antrą trečiadienį kolegos bursis į grupeles ir praktiškai išmėgins juos dominančių programų veikimą. Svarbiausia – nesustoti ir ieškoti pačių geriausių būdų, kurie žadintų mokinių susidomėjimą, keltų mokymosi kokybę. Tą pasieksime tik kalbėdamiesi ir bendradarbiaudami.

  Kazimiera Gegužienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Ilma Bagdonienė, metodinės tarybos pirmininkė

Projekto „Kokybės krepšelis“ naujienos

    Jau pasibaigė I pusmetis, 4 mėnesius mokytojai ir mokiniai galėjo naudotis projekto „Kokybės krepšelis“ teikiamomis galimybėmis:

 1. Išklausyta ilgalaikė 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo mokinių į(si)traukimo iki į(si)vertinimo“.
 2. Atnaujinta skaitmeninių mokymo priemonių bazė: nupirkti  8 nešiojamieji kompiuteriai, įsigytos „Vyturio“ leidyklos elektroninių kūrinių bei MozaBook programinės įrangos licencijos mokiniams ir mokytojams.
 3. Nupirktos 6 USB krovimo stotelės planšetiniams kompiuteriams. 
 4. 4.   Kiekvieną savaitę 3 – 4 ir 5 – II g klasių mokiniams vyksta 26 įvairių dalykų konsultacijos pagal mokinių poreikius – mokymosi spragų turintiems bei gabiems mokiniams. Pagal poreikį nuotolinio ugdymo metu teikiamos individualios konsultacijos. 

Pasibaigus 2020/2021 m.m. I pusmečiui, galime pamatuoti tarpinius mokymosi rezultatus:
 

 1. Vidutiniškai 0,1 balo padidėjo metinis gimnazijos mokymosi vidurkis 7,62 iki 7,72 balo.
 2. Padaugėjo  mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygiu – nuo 8,0 % iki 9,7 %.
 3. Padaugėjo mokinių, besimokančių pagrindiniu lygiu – nuo 42,5% iki 42,9 %
 4. Sumažėjo mokinių, besimokančių patenkinamu lygiu – nuo 48,5 % iki 45,9 %.
 5. Padidės mokinių, norinčių eiti į mokyklą, dalis nuo 13 % iki 34 %.
 6.  Sumažėjo pažangumas nuo 98,72 % iki 98,48 %.
 7.  Teiginiui „Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis“ visiškai pritaria 20 % mokinių vietoj buvusių 12 %. (2019 m.)

 

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija 2020-2022 m.m. dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas: Pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, taikant šiuolaikišką ugdymo metodiką.
Uždaviniai:

 1. 1.     Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, diegiant savivaldaus mokymosi principus pamokose.
 2. 2.     Sudaryti sąlygas aktyviam mokinių mokymuisi, kuriant interaktyvią ugdymosi aplinką.

      Rengiant mokyklos veiklos tobulinimo planą, išanalizuoti turimi duomenys ir priimtas sprendimas tobulinti pamokos kokybę, didesnį dėmesį skiriant mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui, savivaldaus mokymosi strategijų diegimui.
     Tuo tikslu nuo 2020 m. lapkričio 18 iki gruodžio 16 d. visi mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai dalyvauja ilgalaikėje 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo mokinių į(si)traukimo iki į(si)vertinimo“, kuri suteiks papildomų žinių ir gebėjimų mokytojams pamokose taikyti mokinių mokymosi motyvaciją skatinančias strategijas, mokinių veiklą aktyvinančius metodus.
     Taip pat numatyta veikla mokiniams – mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas organizuojant mokymų ciklą „Mokausi mokytis“.
     Siekiant pagilinti mokinių žinias ir pagerinti mokymosi rezultatus, numatytos konsultacijos pagal mokinių poreikius – mokymosi spragų turintiems bei gabiems mokiniams. Konsultuotis su mokytojais gali kiekvienas mokinys, kuriam kyla sunkumų. Kiekvieną savaitę vyksta 26 įvairių dalykų konsultacijos 5 – II g klasių ir 2 konsultacijos 3 – 4 klasių mokiniams pagal sudarytą tvarkaraštį. Mokiniai konsultuojami iš visų mokomųjų dalykų, išskyrus dorinį ugdymą, menus, technologijas bei kūno kultūrą.
     Vienas iš svarbių veiksnių, skatinančių mokinius aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą, palengvinančių mokymosi medžiagos suvokimą, yra įvairesnių ugdymosi aplinkų panaudojimas, pamokos organizavimas „už klasės ribų“. Atsižvelgiant į tai, mokykloje bus siekiama efektyviau panaudoti savivaldų mokymąsi skatinančius skaitmeninius įrankius ir priemones, ugdymo turinį perkelti į virtualią mokymosi aplinką, sausą teorinę medžiagą perteikti, organizuojant interaktyvius užsiėmimus, integruotas skirtingų dalykų pamokas.
     Projekto lėšomis bus atnaujinta skaitmeninė bazė: nupirkta bent 15 naujų kompiuterių, „Vyturio“ leidyklos elektroninių kūrinių licencijos mokiniams ir mokytojams. Įsigytos MozaBook programinės įrangos naudojimas sudarys sąlygas mokiniams pasinaudoti virtualiomis mokymosi platformomis – vadovėlių papildymas skaitmeninėmis priemonėmis, integruotos animacijos ir viktorinos, interaktyvūs 3D vaizdai, suasmenintos užduotys skatins mokymosi motyvaciją, stiprins savivaldaus mokymosi įgūdžius.
     Numatytas interaktyvių užsiėmimų (praktinės pamokos laboratorijose, dirbtuvėse) organizavimas bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis.
     Kadangi gimnazija turi 46 planšetinius kompiuterius, kurie bus išdalinti į mokomuosius kabinetus, siekiant užtikrinti sklandų darbą, įsigytos 6 USB krovimo stotelės.

 2021/2022 m.m. pabaigoje įgyvendinus  „Kokybės krepšelio“ projektą, laukiamas kokybinis pokytis:
1. Padidės metinis gimnazijos pažangumas nuo 98,72 % iki 99,4 %, o metinis vidurkis 3,5 % – nuo 7,62 iki 7,9 balo.
2. Pagerės NMPP, PUPP ir VBE mokinių  pasiekimai.
3. 4 % padaugės mokinių, besimokančių pagrindiniu lygiu – nuo 48% iki 52 %.
4. Matematikos NMPP patenkinamo lygio sumažės 4,5 % mokinių –  nuo 9,5 % iki 5%.
5. Pagrindiniu lygmeniu bus įvertinta  nuo 30,8% iki 38 %.
6. Mokinių mokymosi kokybė padidės 5 % – nuo 9,03 % iki 9,5 %.
7. Padidės mokinių, norinčių eiti į mokyklą, dalis nuo 13 % iki 17 %.
8. Teiginiui „Mokykloje skatinama sieti turimas žinias su naujomis“ visiškai pritars 60 % mokinių vietoj buvusių 54 %.