Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės. Tegu pasiekimai pranoksta lūkesčius. Direktorė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kazimiera Gegužienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Jūratė Juodzevičienė – socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Virginija Kardokienė - mokytojo padėjėja,  komisijos sekretorė;
Rita Turčinavičienė - mokytoja;
Rasa Banevičienė – psichologė;
Daiva Pečiukonienė – specialioji pedagogė, logopedė;
Egidijus Turčinavičius - informacinių technologijų mokytojas metodininkas;
Violeta Vaišnoraitė - sveikatos priežiūros specialistė;
Valdas Juodzevičius - tėvų atstovas.

VGK funkcijos:

• rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
• vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
• organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
• teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo.